Baile | Gradaim | Buneolas faoin Suíomh | Ceisteanna Coitianta | Nuacht | Cead Cainte
 

Ceisteanna Coitianta maidir le Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte

Ceisteanna

1. Cén cuspóir atá le Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte?
2. Cad atá le feiceáil ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte?
3. Cé na siobail a bhíonn ar na Mapaí Tuilte agus cad dó a seasann siad?
4. Cé a úsáideann an t-eolas atá ar na Mapaí Tuilte agus cad chuige?
5. Cad é an difríocht idir lucht Gnáthúsáide agus Úsáideoir Cláraithe?
6. An bhféadaimse bheith i m’Úsáideoir Cláraithe ar ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte?
7. An bhféadaim cóip de na sonraí ar na Mapaí Tuilte a fháil?
8. Cén bunús atá leis an eolas faoi thuilte?
9. Cé chomh cuimsitheach agus atá na Mapaí Tuilte?
10. Cé chomh cruinn agus atá sonraí faoi thuilte?
11. An bhfuil na Mapaí Tuilte iontaofa?
12. Cad is brí leis na Cóid Chaighdeáin?
13. Cathain a dhéantar leasú i bhfianaise sonraí nua ar na Mapaí Baoil Tuilte?
14. An dtugtar foirgníocht d’fhonn chosaint in aghaidh tuilte nó mhaolú ar thuilte san áireamh leis na Mapaí Baoil Tuilte?
15. Ba mhaith liom eolas ginearálta a fháil maidir le ceantair ina bhfuil baol ó thuilte.
16. An léireofaí ar an suíomh idirlín mo theach féin a bheith i mbaol ó thuilte?
17. Léirítear an teach sin agamsa bheith taobh istigh de theorainn tuilte ach níor tharla tuile riamh ann.
18. Tá a fhios agamsa limistéar a tháinig faoi thuile nach léirítear ar na mapaí. An féidir an suíomh a leasú?
19. Táim buartha mar gheall ar fhorbraíocht atá beartaithe go háitiúil in áit ar eol dom go dtarlaíonn tuilte. Cé leis a labhróinn mar gheall air sin?
20. Cad atá á dhéanamh ag OOP mar gheall ar thuilte sa cheantar ina gcónaímse?
21. Tá deacracht agam leis seo: Ní thagann aon mhapa ar an scáileán cé gur cosúil gach rud eile ag obair, ní thagann aon ní ach amháin X dearg ar thaobh na láimhe clé in uachtar fhuinneog an mhapa.
22. Tá deacracht agam leis seo: Is léir dom an príomh-mhapa ach ní cosúil go bhfuil aon deis rialaithe ag obair – ní oibríonn súmáil isteach ná amach ná an breathnú ó thaobh go taobh.
23. Tá deacracht agam leis seo: D’oscail an chéad scáileán ar an suíomh idirlín arís i lár an tseisiúin.

Freagraí

1. Cén cuspóir atá le Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte?

Tugtar eolas ar Shuíomh Idirlín na Mapaí Baoil Tuilte faoi láthair ar eol gur tharla tuile nó tuilte cheana ann in Éirinn agus léirítear an t-eolas is bun leis sin i bhfoirm tuairiscí, grianghrafanna agus ailt i nuachtáin mar gheall ar na tuilte sin. Is é príomhchuspóir atá leis eolas faoi thuilte a chur ar fáil don phobal agus do na hÚdaráis Pleanála, do lucht forbraíochta agus d’innealtóirí ar fud na tíre. Beidh sin ina chabhair ag an saoránach agus ag an bpleanálaí ionas gur féidir socrú lán eolais a dhéanamh d’fhonn soláthar níos fearr a dhéanamh don bhaol ata cheana féin ann ó thuilte nó aon dóigh go gcruthófaí baol arís, mar a tharlódh trí fhoirgníocht mhí-chuí ar thuilemhá, a sheachaint.

ar ais go barr an leathanaigh

2. Cad atá le feiceáil ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte?

Tá an suíomh idirlín roinnt ina thrí réimse: Fuinneog an Mhapa, an Painéal Cuardaithe agus Painéal na dTorthaí. Taispeántar an áit a bhfuil eolas mar gheall ar thuilte i bhFuinneog an Mhapa le mapaí d’Éirinn ar scálaí éagsúla agus le sraitheanna eile sonraí a bhaineann le hábhar, mar shampla Aibhneacha, Locha, Stáisiúin Hidriméadracha, ceantracha Choimisiún na Talún, Ceantair Draenála agus Tailte Sochair. Tá Deiseanna (Tools) le Fuinneog an Mhapa lenar féidir súmáil isteach ar réimse faoi leith, na sraitheanna éagsúla eolais a fhoilsiú nó a cheilt agus eolas mar gheall ar Thuile a Tharla a roghnú. Taispeántar téacs mar gheall ar Thuilte áirithe a Tharla i bPainéal na dTorthaí chomh maith le naisc a cheangal le heolas breise, mar shampla grianghrafanna, tuairiscí ar thuilte, ailt i nuachtáin agus eolas mapála eile. Is féidir eolas faoi thuilte a chuardach de réir áiteanna áirithe agus/nó dátaí áirithe leis an bPainéal Cuardaithe.

ar ais go barr an leathanaigh

3. Cé na siobail a bhíonn ar na Mapaí Tuilte agus cad dó a seasann siad?

Tá trí bhealach ina léirítear tuilte ar an mapa. Sa chás gur mapáladh réimse an tuile, taispéantar an tuile mar réimse dathaithe Mapa faoi Réigiún agus imeall gorm leis lena ndeimhnítear achar an tuile. Ní féidir an chuid is mó de na tuilte a thaispeáint ar an mbealach sin ó tharla nár mapáladh réimse an tuile ag an am. Léirítear dá bhrí sin an tuile nach bhfuil eolas ar fáil mar gheall ar a réimse le comhartha Tuile a chuirtear san ionad ina meastar ar tharla sé. Cuirtear comhartha log tuile in aon ionad a luaitear i dtuairisc ina luaitear sonraí faoi thuile a tharla. Sa chás gur tharla níos mó ná tuile amháin san aon ionad amháin, agus sa chás go mbíonn ionad ina dtarlaíonn tuilte arís agus arís eile, úsáidtear comhartha log tuile agus atuileTuile is Atuile.

ar ais go barr an leathanaigh

4. Cé a úsáideann an t-eolas atá ar na Mapaí Tuilte agus cad chuige?

Tá an suíomh idirlín (http://www.floodmaps.ie) dírithe ar thrí chineál lucht léite ar leith ar ábhar buartha dóibh tuilte:
        - an gnáthshaoránach
        - lucht forbraíochta agus innealtóirí
        - geallsealbhóirí eile, go háirithe lucht pleanála gairmiúla sna hÚdaráis Áitiúla a bhfuil cúram orthu mar gheall ar shocruithe a bhaineann le pleanáil spáis agus bainistiú forbraíochta.
Mar gheall ar an eolas sna Mapaí Tuilte, is féidir leis an lucht pleanála ceisteanna maidir leis an mbaol ó thuilte a thabhairt san áireamh go cuimsitheach agus pleananna spáis, mar shampla Pleananna Forbartha, á n-ullmhú. I gcás an ghnáthdhuine, is fearr an tuiscint a bheidh ann go ginearálta ar an mbaol ó thuilte i gcás foirgníochta agus don duine nó don ainmhí freisin in Éirinn de bharr www.floodmaps.ie. Tá eolas breise mar gheall ar thuilte ar fáil chomh maith ar www.flooding.ie  

ar ais go barr an leathanaigh

5. Cad é an difríocht idir lucht Gnáthúsáide agus Úsáideoir Cláraithe?

Tá dhá bhealach ann le leas a bhaint as Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte: le cead isteach an Ghnáthúsáideora agus le cead isteach an Úsáideora Cláraithe. Is é an cineál céanna eolais atá ar fáil don dá ghrúpa. Ina ainneoin sin, mar gheall ar shrianta atá i bhfeidhm ag roinnt de na heagrais óna dtagann an t-eolas, agus mar gheall ar choinníollacha de bharr sonraíocht trealaimh, is iad na hÚsáideoirí atá Cláraithe leis an suíomh idirlín amháin a fhéadann gnéithe ar leith a úsáid. Is iondúil gur comhlachtaí stáit, na húdaráis áitiúla mar shampla a chuir eolas ar fáil don suíomh idirlín, na hÚsáideoirí Cláraithe. Chomh maith le heolas faoi thuilte a bhreathnú, is féidir le hÚsáideoirí Cláraithe sonraí a chóipeáil den suíomh idirlín ar an ríomhaire sin acu féin, tuairiscí iomlána a shábháil i bhfoirm pdf agus mapaí a scrúdú gan comhartha uisce orthu.

ar ais go barr an leathanaigh

6. An bhféadaimse bheith i m’Úsáideoir Cláraithe ar ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte?

Ní gá bheith cláraithe leis an suíomh chun eolas faoi thuilte a bhreathnú. Is féidir leis an nGnáthúsáideoir cuardach a dhéanamh mar gheall ar thuilte a tharla in Éirinn agus tuairisc orthu a bhreathnú agus a chóipeáil ar an ríomhaire. Daoine atá le húdarás áitiúil nó le comhlacht stáit eile amháin a fhéadann clárú mar Úsáideoir Cláraithe ar féidir leis sonraí ó na sraitheanna a chóipeáil. Ní féidir le duine aonair ná úsáideoir tráchtála clárú mar Úsáideoir Cláraithe.

ar ais go barr an leathanaigh

7. An bhféadaim cóip de na sonraí ar na Mapaí Tuilte a fháil?

Is féidir tuairisc achoimre ar thuilte éagsúla a thiomsú i bhFuinneog na Mapaí trí chliceáil ar an rogha maidir le Tuairisc Mapa a bhíonn faoi bhun an mhapa agus an nasc a leanacht go dtagtar go dtí an Tuairisc Achoimre. Tá de rogha ag duine chomh maith, nuair a bhítear ag breathnú tuairiscí nó ailt nuachtáin, cóip a shábháil ar a ríomhaire féin. Taobh amuigh de sin, ní féidir le Gnáthúsáideoir cóip a fháil de shonraí na Mapaí faoin mBaol ó Thuilte. Bunachar sonraí forleitheadach casta atá i mbunachar na sonraí faoi thuilte agus an eolais as tuairiscí agus níl sé oiriúnach le dáileadh ar dhaoine aonair. Is féidir leis an lucht úsáide atá cláraithe leis an suíomh eolas mapáilte faoi thuilte a chóipeáil arna rangú de réir an chontae.

ar ais go barr an leathanaigh

8. Cén bunús atá leis an eolas faoi thuilte?

I rith na tréimhse dhá bhliain (2004-2006) a raibh an suíomh idirlín á chur i dtoll a chéile, tugadh faoi chlár oibre forleitheadach d’fhonn sonraí a thiomsú lenar bhainn cuairt ar níos mó ná 50 eagraíochta (údaráis áitiúla agus eagrais náisiúnta, e.g. Uiscebhealaí Éireann, an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Teagasc den chuid is mó) d’fhonn réimse ollmhór eolais faoi thuilte a chnuasach agus a thiomsú. Bhí idir grianghrafanna de thuilte, tuarascálacha comhairleora, sonraí taifeadta ó na stáisiúin tomhaiste, tuairiscí ó bhaill foirne ar a bhfacthas de na tuilte, agus litreacha ó dhaoine den phobal agus miontuairiscí chruinnithe le hoigigh mórthábhachta i measc an ábhair a bailíodh. Rinneadh an t-ábhar sin ar fad a bhreithniú, a dheimhmniú, a mheas agus a chatalógú gur cruthaíodh Cartlann Náisiúnta Sonraí faoi Thuilte. As sin a cruthaíodh na mapaí faoi thuilte a cuireadh ar an suíomh idirlín. Tá comharthaí nua faoi thuilte agus tuairiscí orthu á gcur leis an suíomh idirlín go seasta ón mbliain 2006 i leith de réir mar a tharlaíonn tuile nó mar a thagann eolas ó fhoinsí éagsúla faoi bhráid OOP, eolas ón bpobal san áireamh.

ar ais go barr an leathanaigh

9. Cé chomh cuimsitheach agus atá na Mapaí Tuilte?

Ní catalóg cuimsitheach de gach tuile (tuile abhann nó tuile sáile) a tharla riamh in Éirinn an Cartlann Náisiúnta Sonraí faoi Thuilte; de réir a dtogra féin a chuir na heagrais ar uathu a tháinig na sonraí eolas ar fáil d’fhonn a chur leis an gcartlann. Ina ainneoin sin, is sa Chartlann atá an cnuasach sonraí is cuimsithí agus is iomláine sa tír faoi thuilte a tharla. Déantar eolas nua a dheimhniú agus a sheiceáil sula gcuirtear leis an gcartlann é d’fhonn athlua ar shonraí a sheachaint.

ar ais go barr an leathanaigh

10. Cé chomh cruinn agus atá sonraí faoi thuilte?

Rinneadh an t-eolas ar fad a chuirtear i láthair anois ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte a dheimhniú agus a rangú de réir iontaobhas an ábhair. Rinneadh loganna agus réimsí na dtuilte a mhapáil chomh cruinn agus is féidir leis an eolas atá ar fáil maidir lena láthair agus rinneadh sin a rangú chomh maith de réir iontaobhas an eolais sna tuairiscí is bonn leis. Tugtar cur síos maidir le Ceist a 12 thíos agus sa Ghluais leis an suíomh idirlín ar na cóid cháilíochta atá in úsáid maidir le heolas faoi thuilte a rangú. Léiriú comhartha tuile ar mhapa ar láthair mheasta tuile agus sin amháin, ní mheastar go mbeadh sé cruinn beacht chomh géar le tithe ná feirmeacha ar leith a shonrú. Ar an gcaoi chéanna, léiríonn teorainneacha réimsí tuilte láithreacha inar tharla tuilte cheana ach ní móide gur tháinig tithe ná tailte faoi leith, taobh istigh den na réimsí sin nó teorainneach leo faoi thuile san am a caitheamh agus ní móide go bhfuil siad i mbaol ó thuile san am atá ag teacht mar gheall ar chúinsí logánta e.g. urláir ardaithe, bearta aonaracha in aghaidh tuilte nó cúiseanna eile den sórt sin. Sa chás nach bhfuil comhartha ar thuile (log ná réimse) maidir le tuile a tharla cheana luaite le háit ar leith, ní chiallaíonn sin nár tharla tuile san áit sin riamh ná nach mbeadh an limistéar sin i mbaol ó thuilte san am atá ag teacht. D’fhéadfadh baol ó thuilte ag baint le háit agus gan aon eolas ar thuilte san áit sin cheana ar fáil.

ar ais go barr an leathanaigh

11. An bhfuil na Mapaí Tuilte iontaofa?

Déantar iontaofacht an eolais ar fad faoi thuilte (taobh amuigh d’ailt as nuachtáin) a mheas mar chuid den phróiseas deimhnithe agus a léiriú leis na cóid cháilíochta (féach an cheist ina dhiaidh seo) a luaitear le tuilte áirithe agus le tuairiscí faoi thuilte. Is leis an eolas is mionsonraithe faoi thuile (an buaicleibhéal agus an t-am ar tharla, na dátaí, gach ionad inar tharla, tuairiscí innealtóirí, agus mar sin de san áireamh) a luaitear an cód (1) den cháilíocht is airde. Sa chás gur ar cháilíocht nach bhfuil chomh hard atá an t-eolas (mar shampla, dátaí measta, gan a fhios cén uair go díreach an bhuaicleibhéal, gan tuairisc ar na leibhéil, ionad measta), is cód cáilíochta níos ísle a luaitear. Is féidir iontaofacht an eolais a mheas ar an gcaoi sin.

ar ais go barr an leathanaigh

12. Cad is brí leis na Cóid Chaighdeáin?

Úsáidtear na Cóid Cháilíochta chun rangú a dhéanamh ar an eolas faoi thuile a tharla agus ar na tuairiscí mar gheall orthu de réir iontaobhas agus ábhar an eolais. Mar seo a leanas a thugtar sainmhíniú ar na cóid éagsúla: Cód 1. I gcás tuile áirithe in áit ar leith, tá eolas sonrach ar fáil, agus foinse iontaofa leis, mar gheall ar an mbuaicleibhéal agus an bhuaicréimse. Cód 2. I gcás tuile áirithe in áit ar leith, tá eolas sonrach ar fáil, agus foinse iontaofa leis, mar gheall ar leibhéal agus/nó réimse an tuile. Níl cur síos iomlán ar fáil, ina dhiaidh sin féin, ar ar bhain leis an eachtra san áit sin. Cód 3. I gcás, áit ar leith, tá eolas ar fáil gur tharla, gan amhras réasúnta ina leith, tuile ina chóngar. Cód 4. Tá eolas mar gheall ar thuile ar fáil ar dócha gur fíor é chomh fada agus ab fhéidir a dheimhniú.

ar ais go barr an leathanaigh

13. Cathain a dhéantar leasú i bhfianaise sonraí nua ar na Mapaí Baoil Tuilte?

Bíonn OOP seasta ag leasú agus ag cur eolais breise leis an gCartlann Náisiúnta Sonraí faoi Thuilte, arb é an bonn eolais é dá gcuirtear i láthair ar an suíomh idirlín. D’fhéadfadh eolas faoi thuilte nua nó faoi thuilte a tharla cheana teacht faoi bhráid ó réimse foinsí éagsúla (foinsí rialtais, foinsí príobháideacha agus daoine aonair) agus cuirtear san áireamh é de réir mar a chuirtear ar fáil é. Déantar an t-eolas a dheimhniú agus a rangú ar dtús agus ceadaítear é sula bhfoilsítear ar an suíomh idirlín é. Fógraítear eolas breise nua den tábhacht, chomh maith le hathruithe ar an suíomh idirlín, ar an leathanach maidir le Nuacht/Leasúchán.

ar ais go barr an leathanaigh

14. An dtugtar foirgníocht d’fhonn chosaint in aghaidh tuilte nó mhaolú ar thuilte san áireamh leis na Mapaí Baoil Tuilte?

D’fhéadfadh gur tharla athrú ar leith, athrú na buntáiste nó athrú na míbhuntáiste maidir leis an mbaol ó thuilte, in ionad ar bith a léirítear comharthaí tuilte ar mapa tuile. Thiocfadh athrú arbh é tionchar na buntáiste a bhí aige i gceist le scéimeanna Draenála Abhantrachta nó obair d’fhonn faoiseamh ó thuilte a dhéanamh, ach d’fhéadfadh tionchar chun dochair i gceist le le hobair thógála i ngar do thuilemhá etc. Nuair is féidir sin, agus eolas ar fáil faoi athrú dá sórt, tá leasú déanta maidir leis an gcód cáilíochta a luaitear le tuilte a tharla cheana d’fhonn a bhfiúntas maidir le fianaise ar bhaol an lae inniu a léiriú. I gcás athrú mór, íslítear ráta an chóid cháilíochta e.g. ó Chód 1 go dtí Cód 2. Ní léirítear ionad na n-oibreacha cosanta in aghaidh tuilte ná oibreacha faoisimh mar shraitheanna faoi leith sna mapaí tuilte.

ar ais go barr an leathanaigh

15. Ba mhaith liom eolas ginearálta a fháil maidir le ceantair ina bhfuil baol ó thuilte.

Is é atá sa Chartlann Náisiúnta Sonraí faoi Thuilte cnuasach na dtaifead ar thuilte a tharla de réir mar a tiomsaíodh iad d’fhonn a gcur i láthair ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baol Tuilte. Sin í an chéad chéim de Chlár Oibre OOP maidir le Mapáil Náisiúnta faoin mBaol ó Thuilte. Leanfaidh an dara céim ón mbliain 2007 go dtí an bhliain 2013 agus lena linn sin cuirfidh OOP mapaí tuartha tuilte ar fáil mar chuid de na Saothair Staidéir mar gheall ar Mheasúnú agus Bhainistiú an Bhaoil ó Thuilte in Abhantracha. Léiréofar ar na mapaí tuartha tuilte oiread an bhaoil ina bhfuiltear i gceantair éagsúla ó thuilte de mhéideanna áirithe. Cuirfear na mapaí sin ar taispeáint ar an Suíomh Idirlín de réir mar a bhíonn siad ar fáil. De bharr a chasta agus atá an saothar staidéir, beifear roinnt blianta ag tabhairt na hoibre sin chun críche. Go dtí go mbíonn na mapaí tuartha ar fáil, beidh bonn eolais ag lucht pleanála (agus daoine eile a úsáideann an suíomh) as na mapaí tuairisce maidir leis an áit ar chóir baol ó thuilte a thabhairt san áireamh i mbun a gcuid oibre dóibh.

ar ais go barr an leathanaigh

16. An léireofaí ar an suíomh idirlín mo theach féin a bheith i mbaol ó thuilte?

Léirítear ar mhapaí tuilte an t-ionad inar tharla tuilte agus, i gcásanna áirithe, an réimse a bhí faoi uisce. Is dócha ó chomharthaí tuilte den sórt sin i gceantar ar bith ar an mapa go mbeadh baol ó thuilte sna háiteanna sin ach ní hionann sin agus a rá go dtáinig áras ná feirm faoi leith faoi uisce cheana, ná go mbeadh ionad ar bith faoi leith i mbaol teacht faoi thuile san am atá ag teacht, nuair a chuirfí cúinsí logánta san áireamh, e.g. urláir ardaithe, bearta áirithe in aghaidh tuilte nó cúiseanna eile. D’fhéadfadh go mbeadh bearta breise in aghaidh tuilte déanta chomh maith a d’fhágfadh maolú ar an mbaol ó thuilte ó tharla tuile cheana. Nuair a bheidh mapaí tuartha tuilte ar fáil, léireofar orthu sin na réimsí a mbeifí á thuar go dtiocfaidís faoi uisce i gcás eachtra de mhéid áirithe, e.g. eachtra a tharlódh uair sa chéad (bliain). Tá na mapaí tuartha tuilte sin á dtabhairt chun cinn ag OOP faoi láthair, abhantracht i ndiaidh abhantrachta, agus cuirfear iad sin le Suíomh Idirlín Mapaí Baol Tuilte de réir a chéile.

ar ais go barr an leathanaigh

17. Léirítear an teach sin agamsa bheith taobh istigh de theorainn tuilte ach níor tharla tuile riamh ann.

Léirítear ar mhapaí tuilte an t-ionad inar tharla tuilte agus, i gcásanna áirithe, an réimse a bhí faoi uisce. Is dócha ó chomharthaí tuilte den sórt sin i gceantar ar bith ar an mapa go mbeadh baol ó thuilte sna háiteanna sin ach ní hionann sin agus a rá go dtáinig áras ná feirm faoi leith faoi uisce cheana, ná go mbeadh ionad ar bith faoi leith i mbaol teacht faoi thuile san am atá ag teacht, nuair a chuirfí cúinsí logánta san áireamh, e.g. urláir ardaithe, bearta áirithe in aghaidh tuilte nó cúiseanna eile. D’fhéadfadh go mbeadh bearta breise in aghaidh tuilte déanta chomh maith a d’fhágfadh maolú ar an mbaol ó thuilte ó tharla tuile cheana.

ar ais go barr an leathanaigh

18. Tá a fhios agamsa limistéar a tháinig faoi thuile nach léirítear ar na mapaí. An féidir an suíomh a leasú?

Bíonn fáilte ag OOP roimh aon eolas breise faoi thuilte a tharla a chuirfí leis an gCartlann Náisiúnta faoi Thuilte. Is féidir eolas i bhfoirm ghrianghrafanna agus tuairiscí a sheoladh chuig OOP tríd an deis aiseolais ar an suíomh idirlín (ríomhphost fhmfeedback@opw.ie), nó trí ábhar a sheoladh ar an bpost chuig oifigí áitiúla OOP. B’fhearr dá luaifí sonraí faoi dhátaí, amanna, log agus leibhéal an tuile, más féidir sin. Déanann baill foirne OOP go háitiúil gach eolas breise a dheimhniú agus a rangú sula gcuirtear le heolas an suíomh idirlín é. Tá tuilleadh eolais faoi bhailiú na sonraí faoi thuilte agus faoin eolas a bhfuil fiúntas leis mar shonraí faoi thuilte ar fáil ar an leathanach seo a leanas ar an idirlíon Bailiú na Sonraí faoi Thuilte. Sa chás go meastar eolas a luaitear ar Shuíomh Idirlín na Mapaí Tuilte bheith contráilte, bíonn fáilte ag OOP roimh aiseolas dá shórt agus déantar cásanna ar leith a fhiosrú. Níor mhór, ina dhiaidh sin féin, bheith eolach ar an teorainn atá leis an suíomh idirlín agus na sonraí a léirítear air chomh maith leis na treoirlínte a bhaineann leis sin; tuigtear go háirithe gur treoir ghinearálta atá i suíomh idirlín na Mapaí faoin mBaol ó Thuilte agus nach bhfuil i gceist go mbeifí cruinn beacht ar leibhéal chomh géar le háras nó feirm aonair. Oibríodh córas seiceála géar críochnúil ar an eolas ar fad a léirítear agus déantar a rangú dá réir sin. Ní móide go bhféadfaí na sonraí atá foilsithe a athrú sa chás go meastar gur léiriú cruinn sin ar an eolas atá ar fáil faoin tuile atá faoi chaibidil.

ar ais go barr an leathanaigh

19. Táim buartha mar gheall ar fhorbraíocht atá beartaithe go háitiúil in áit ar eol dom go dtarlaíonn tuilte. Cé leis a labhróinn mar gheall air sin?

Is é príomhchuspóir atá le Suíomh Idirlín Mapaí Baol Tuilte go gcuirfí eolas ar fáil don phobal agus do na hÚdaráis Pleanála mar gheall ar an mbaol ó thuilte in áiteanna ar fud na tíre. Cuideofar leis an saoránach agus leis an bpleanálaí ar an gcaoi sin le socrú lán eolais a dhéanamh d’fhonn soláthar níos fearr don bhaol atá ann cheana féin agus do sheachaint an bhaoil bhreise a chruthófaí. Tá an Cartlann Náisiúnta faoi Thuilte, an bonn eolais atá leis an suíomh idirlín, ar an bhfoinse eolais is cuimsithí mar gheall ar stair na dtuilte in Éirinn, ní a fhágann an suíomh idirlín ar an bhfoinse aonair is fearr maidir le sonraí faoin mbaol ó thuilte. Sa chás go dtarlaíonn eolas breise agat ar thuile a tharla nach luaitear ar Shuíomh Idirlín Mapaí Tuilte, níor mhiste an t-eolas sin a thabhairt d’Oifig na nOibreacha Poiblí tríd an nasc don aiseolas (ríomhphost fhmfeedback@opw.ie). Sa chás gur ábhar buartha faoi leith duit forbraíocht atá beartaithe, níor mhiste sin a chur in iúl don Rannóg Pleanála go háitiúil.

ar ais go barr an leathanaigh

20. Cad atá á dhéanamh ag OOP mar gheall ar thuilte sa cheantar ina gcónaímse?

I mí Meán Fómhair 2004, ghlac an Rialtas le Tuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe faoin bPolasaí maidir le Tuilte agus ainmníodh Oifig na nOibreacha Poiblí mar ghníomhaireacht ceannródaíochta maidir leis an mbainistíocht faoin mbaol ó thuilte in Éirinn. I mbun na hoibre sin di, tá OOP ag tabhairt faoi Chlár Oibre maidir leis an mBaol ó Thuilte a Mheas agus a Bhainistiú i gcás gach abhantracht in Éirinn. Déantar géire an bhaoil ó thuilte ar fud na habhantrachta a mheas le linn saothar staidéir trí samhail na n-aibhneacha agus na dtuilemhánna a chruthú go mionsonraithe ar ríomhaire agus mapaí tuartha faoi réimsí tuilte a chur i dtoll a chéile. Ar an mbonn sin, cuirtear pleananna straitéise le chéile d’fhonn bainistíocht a dhéanamh maidir leis an mbaol ó thuilte san abhantracht. Plean Bainistíochta Abhantrachta maidir leis an mBaol ó Thuilte a thugtar ar an gcineál sin. Tá saothar staidéir píolótach ar bun cheana féin maidir le habhantracht na Laoi, na Dothra agus na Siúire. Is í OOP atá freagrach chomh maith as an gClár Oibre Cothabhála Naisiúnta maidir le Silteán Artaireach faoina ndéantar obair chothabhála ar 34 scéim siltin airtéirigh a tógadh faoin Acht Siltin Airtéirigh 1945 a mbíonn tairbhe astu i gcás breis agus 650,000 acra talún. Chomh maith leis sin, déanann OOP scéimeanna draenála deimhnithe a dhearadh, a chur i bhfearas agus a chothabháil do limistéir uirbeacha áitiúla faoi Acht Leasúcháin na bliana 1995. Tógadh 13 scéim ón mbliain 1995 i leith, ina measc Cill Chainnigh, an Ceapach Mór, Droichead Abhann Ó gCearnaigh, Dubh Liac, an Gort agus an Mám. Tá isteach is amach leis an oiread céanna scéimeanna ag stáid an Iniúchta, an Dearaidh nó na Tógála faoi láthair. Cuireann OOP comhairle mar gheall ar an mbaol ó thuilte a thabhairt san áireamh maidir le Rialáil ar Phleanáil agus ar Fhorbraíocht, agus le bealaí trasna abhann a thógáil tríd an Toiliú le droichid agus lintéir nua is gá faoi Alt 50.

ar ais go barr an leathanaigh

21. Tá deacracht agam leis seo: Ní thagann aon mhapa ar an scáileán cé gur cosúil gach rud eile ag obair, ní thagann aon ní ach amháin X dearg ar thaobh na láimhe clé in uachtar fhuinneog an mhapa.

Sa chás nach féidir mapa a fheiceáil i bhfuinneog na mapaí, seiceáltar go bhfuiltear ag úsáid ceann de na leaganacha seo a leanas de na brabhsálaithe: Internet Explorer, leagan 5.5 nó níos nua. Netscape, leagan 7.0 nó níos nua. Mozilla, leagan 1.0 nó níos nua. Sa chás go bhfuiltear ag úsáid bhrabhsálaí mar sin agus nach féidir mapa a bhreathnú, tríáiltear an leathanach a lódáil arís nó an brabhsálaí a mhúchadh agus a thosú arís agus teacht ar ais chuig an suíomh. Sa chás nach féidir mapa a bhreathnú ina dhiaidh sin féin, d’fhéadfadh gur mar gheall ar dheiseanna cosanta agus bogearra slándála pearsanta ar an ríomhaire sin. Bheadh breis eolais ar fáil ach scríobh chugainn ag an seoladh ríomhphoist fhmfeedback@opw.ie.

ar ais go barr an leathanaigh

22. Tá deacracht agam leis seo: Is léir dom an príomh-mhapa ach ní cosúil go bhfuil aon deis rialaithe ag obair – ní oibríonn súmáil isteach ná amach ná an breathnú ó thaobh go taobh.

Ní mór duit ligean do JavaScript feidhmiú sa bhrabhsálaí chun na deiseanna rialaithe i leith na mapaí a úsáid i gceart. Tá treoir maidir le ligean do JavaScript feidhmiú ar fáil ach cliceáil ar Conas ligean do JavaScript feidhmiú. Cinntítear chomh maith nach bhfuil fuinneoga preibe blocáilte agus Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte in úsáid.

ar ais go barr an leathanaigh

23. Tá deacracht agam leis seo: D’oscail an chéad scáileán ar an suíomh idirlín arís i lár an tseisiúin.

Sílfear an t-am a bheith istigh ar an suíomh idirlín tar éis tréimhse 20 nóiméad gan a úsáid, tiocfaidh an leathanach tosaigh ar an scáileán arís. Ní mór dul isteach ar an suíomh in athuair chun leanacht ag obair.

ar ais go barr an leathanaigh 

ar ais ag an leathanach baile