Baile | Gradaim | Buneolas faoin Suíomh | Ceisteanna Coitianta | Nuacht | Cead Cainte
 
 

I gcás lucht úsáide atá dall nó nach bhfuil an t-amharc go maith acu, is féidir eolas mar gheall ar thuilte a chur ar fáil ar an teileafón. Glaoigh ar 01-6476666 nó 046-9426666 nó 0761-106666 agus ceanglófar le Comhairleoir Fónaimh thú a chuideoidh leat.

Séanadh

RÍTHÁBHACHTACH:

Ba cheart don té a úsáideann an Suíomh idirlín seo aird a bheith aige ar gach srian agus teorainn a bhainenn le hábhar agus le húsáid an tSuímh mar a mhínítear sa bhosca thíos. Tá de choinníoll leis an Suíomh seo a úsáid go n-aontaítear le Deimhniú an Úsáideora agus leis an Séanadh a leagtar amach sa bhosca thíos. Ní foláir scroláil tríd an mbosca chun Deimhniú an Úsáideora agus an Séanadh a léamh. Cliceáiltear an cnaipe le ‘Aontaím’ d’fhonn d’aontú a chur in iúl.

Sa chás gur dóigh leat aon eolas ar an suíomh seo a bheith míchruinn nó seachránach ar bhealach ar bith ó thaobh an ábhair, cuir sin in iúl le do thoil trí na sonraí iomlána ar fad a chur chuig OOP ar an bhfoirm aiseolais. Ba cheart an fhoirm chéanna a úsáid sa chás gur mian leat ábhar a chur ar fáil maidir le tuil(t)e a tharla nó tuairim ghinearálta mar gheall ar an suíomh idirlín a chur in iúl.
 

Réamhrá
Is é Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) an príomhúdaras stáit in Éirinn maidir le cúrsaí a bhaineann le tuilte. Bailíonn OOP an t-eolas a fhoilsítear ar an Suíomh Idirlín seo maidir le tuilte a tharla ó na hÚdaráis Áitiúla, comhlachtaí eile Stáit agus gnáthdhaoine ón bpobal i gcoitinne . Déantar an sin an t-eolas a mheas le córas géar deimhniúcháin d’fhonn an leibhéal is airde iontaofachta maidir lena chruinneas a chur ar fáil. Ina ainneoin sin, mar gheall ar chineál agus nádúr an eolais atá i gceist, tá gnéithe agus ceisteanna áirithe ba cheart don lucht úsáide ag thabhairt san áireamh maidir le hÁbhar agus Usáid an tSuímh Idirlín.

(1) ÁBHAR AN TSUÍMH IDIRLÍN

1.1 Scóip
Baineann ábhar an tsuímh idirlín seo leis na tuilte a thagann de bharr cúinsí srutha (i.e. abhann), taoile nó cladaigh amháin. Ní bhaineann sé le tuilte de bharr cúiseanna eile e.g. píopaí a phléasc, draentacha rólíonta nó blocáilte etc.
Le Poblacht na hÉireann amháin a bhaineann an t-ábhar.

1.2 Cuimsitheacht
Ní catalóg cuimsitheach de gach tuile (abhann nó sáile) a tharla riamh in Éirinn atá sa suíomh idirlín seo.
Cuireann comhlachtaí eile abhar bunaidh ar fáil óna gcuid taipead agus faoin a rogha féin. . Sa chás go dtarlaíonn athléargas san ábhar a chuirtear ar fáil e.g. grianghrafanna éagsúla den réimse amháin faoi uisce, ní móide go roghnófaí na míreanna ar fad lena gcur i láthair. Maidir le roinnt bheag de na tuilte is measa a tharla le 120 bliain anuas na hailt as nuachtáin a chuirtear ar taispeáint anseo. Ní chiallaíonn ionad ar bith ar na mapaí a bheith gan aon chomhartha gur tharla tuile ann nár tharla tuile riamh sa cheantar sin.
Is i gcás líon teoranta áiteanna a chuirtear ábhar ar taispeáint ón dtuigfí an réimse a thuarfaí a thiocfadh faoi uisce i gcás tuile de throime áirithe. Ní chiallaíonn ionad ar bith ar na mapaí a bheith gan aon chomhartha maidir le réimse tuile tuartha nach mbeadh an ceantar sin i mbaol tuile san am atá ag teacht.
Tá bunábhar mapála an tSuímh Idirlín bunaithe ar na sonraí is nua atá ar fáil ó Shuibhéireacht Ordanáis na hÉireann.

1.3 Iontaofacht
1.3.1 Tá réimse leathan ag baint leis na sonrai a tiomsaíodh, idir ghrianghrafanna ar eol gur ag buaicleibhéal tuile atá sonraithe go soiléir a tógadh iad agus lón cuimhne bhaill foirne de chuid an Údaráis Áitiúil arna nótáil. Mar gheall ar an bpróiseas deimhniúcháin a luaitear thuas, déantar rangú ar gach mír den eolas a bhailítear ó na comhlachtaí, taobh amuigh den eolas a luaitear in 1.3.2 thíos, de réir na ngrád seo a leanas:

Cód 1. I gcás tuile áirithe in áit ar leith, tá eolas sonrach ar fáil, agus foinse iontaofa leis, mar gheall ar an mbuaicleibhéal agus an bhuaicréimse.

Cód 2. I gcás tuile áirithe in áit ar leith, tá eolas sonrach ar fáil, agus foinse iontaofa leis, mar gheall ar leibhéal agus/nó réimse an tuile. Níl cur síos iomlán ar fáil, ina dhiaidh sin féin, ar ar bhain leis an eachtra san áit sin.

Cód 3. I gcás, áit ar leith, tá eolas ar fáil gur tharla, gan amhras réasúnta ina leith, tuile ina chóngar.

Cód 4. Tá eolas mar gheall ar thuile ar fáil ar dócha gur fíor é chomh fada agus ab fhéidir a dheimhniú.

1.3.2 Tá ábhar de dhá chineál nach ndéantar deimhniú ná rangú air mar a leagtar amach thuas. Seo iad a leanas:—

  • Ailt as nuachtáin. Cuirtear iad sin i láthair mar a foilsíodh iad sna nuachtáin as ar baineadh iad.
  • Eolas a mbaineann córais eile deimhniú caighdeáin/códála leo. Tá an cineál sin eolais ar fáil sa chuid den Suíomh a bhaineann le Smacht ar Shraith. I gcás shonraí hidriméadrachta OOP, is mar seo a leanas a rangaítear an t-ábhar le cóid:
Cód Comhartha Cur síos
SONRAÍ FAOI LEIBHÉAL AN UISCE
1 * Sonraí digiteacha neamhsheiceáilte faoi leibhéal an uisce — Sonraí sealadacha iad agus ní mór cúram maidir lena n-úsáid
31   Sonraí faoi leibhéal uisce a ndearnadh cigireacht ina leith — D’fhéadfadh roinnt earáidí sna sonraí ach ceadaítear iad maidir le húsáid ghinearálta
32 C Mar a luaitear le Cód 31, ach amháin go bhfuil coigeartú déanta mar gheall ar shonraí digiteacha faoi leibhéal an uisce
99 * Sonraí neamhsheiceáilte a tugadh isteach faoi leibhéal an uisce — Sonraí sealadacha iad agus ní mór cúram maidir lena n-úsáid
145 < Tagann na sonraí faoin réimse sonraí a leagtar amach agus ní ceart a n-úsáid gan cúram faoi leith
146 > Tagann na sonraí os cionn an réimse sonraí a leagtar amach agus ní ceart a n-úsáid gan cúram faoi leith
150 I Staitistic neamhiomlán — As taifid nach bhfuil iomlán a d’eascair na sonraí agus ní móide gur léiriú ar an bhfigiúr dáiríre iad
101 ! Sonraí neamh-iontaofa faoi leibhéal uisce — Táthar in amhras mar gheall ar na sonraí agus agus ní ceart iad a úsáid gan cúram faoi leith
>150 Various Níl sonraí ar fáil ó tá siad ar iarraidh, éagruinn nó ar chaighdeán nach bhfuil glacadh leis
SONRAÍ FAOIN SRUTH MEASTA
31   Sonraí faoin sruth arna meas de réir cuar rátaithe a mheastar a bheith ar chaighdeán maith agus sonraí faoin leibhéal uisce de réir cigireachta orthu— D’fhéadfadh roinnt earáidí sna sonraí ach meastar iad ar chaighdeán inghlactha maidir le húsáid ghinearálta
32 C Mar atá i leith Chód 31, ach sonraí faoi leibhéal uisce á n-úsáid mar atá i leith Chód 32
36 F Sonraí faoin sruth arna meas de réir cuar rátaithe a mheastar a bheith ar chaighdeán maith go leor agus sonraí faoin leibhéal uisce de réir cigireachta nó coigeartaithe orthu — D’fhéadfadh roinnt mhaith earáidí sna sonraí agus agus ní ceart a n-úsáid gan cúram faoi leith
46 B Sonraí faoin sruth arna meas de réir chuar rátaithe a mheastar a bheith ar chaighdeán íseal agus sonraí faoin leibhéal uisce de réir cigireachta nó coigeartaithe orthu — D’fhéadfadh leibhéal suntasach earráidí sna sonraí agus ní ceart iad a úsáid ach amháin ar mhaithe le tuairisc tuairime
56 X Sonraí faoin sruth arna meas de réir chuar rátaithe eachtarshuite (féach Mír 3.2) agus sonraí faoi leibhéal an uisce de réir cigireachta nó coigeartaithe orthu — Ní heol cé chomh hiontaofa agus a bheadh na sonraí agus ní mór, dá bhrí sin, cúram maidir lena n-úsáid
99 * Sonraí faoin sruth arna meas de réir sonraí neamhsheiceáilte faoi leibhéal an uisce — Sonraí sealadacha iad agus ní mór cúram maidir lena n-úsáid
101 ! Sonraí faoin sruth arna meas de réir sonraí neamhiontaofa faoi leibhéal an uisce — Táthar in amhras mar gheall ar chruinneas na sonraí agus agus ní ceart iad a úsáid gan cúram faoi leith
145 < Tagann na sonraí faoin réimse sonraí a leagtar amach agus ní ceart a n-úsáid gan cúram faoi leith
146 > Tagann na sonraí os cionn an réimse sonraí a leagtar amach agus ní ceart a n-úsáid gan cúram faoi leith
150 I Staitistic neamhiomlán — As taifid nach bhfuil iomlán a d’eascair na sonraí agus ní móide gur léiriú ar an bhfigiúr dáiríre iad
>150 Eile Níl sonraí ar fáil ó tá siad ar iarraidh, éagruinn nó ar chaighdeán nach bhfuil glacadh leis

Is féidir breis eolais a fháil mar gheall ar dhíorthú agus ar chódú eolas Hidriméadrachta OOP ach na naisc idir an Suíomh Idirlín seo agus Suíomh Idirlín Sonraí Hidriméadrachta OOP a leanacht.

1.4 Tábhacht Reatha
D’fhéadfadh go mbeadh athrú tarlaithe a mbeadh tionchar na bunáiste nó na míbhuntáiste dá bharr maidir leis an mbaol ó thuilte in áit faoi leith agus a mbeadh treoir mar gheall air sin ó ábhar a thaispeántar ar an Suíomh Idirlín. Thiocfadh athrú arbh é tionchar na buntáiste a bhí aige i gceist le scéimeanna Draenála Abhantrachta nó obair d’fhonn faoiseamh ó thuilte a dhéanamh, ach d’fhéadfadh tionchar chun dochair i gceist le hobair thógála i ngar do thuilemhá etc.

D’fhonn an tionchar a bheadh ag cora den chineál sin a léiriiú, luaitear cód cáilíochta leis na heachtraí tuilte faoina ngrúpáiltear míreanna eolais chun a bhfiúntas maidir le fianaise ar bhaol an lae inniu a léiriú. Murar tharla athrú mór i gcás an ionaid ó bhí tuile áirithe cheana ann, luaitear cód cáilíochta leis is ionann agus an cód cáilíochta is airde a luaitear le mír eolais mar gheall ar an tuile. I gcás athrú mór, íslítear ráta an chóid cháilíochta i leith na heachtra e.g. ó Chód 1 go dtí Cód 2.

Tá na cóid maidir le Tuilte bunaithe ar mheasúnacht gairmiúil innealtóirí seaneolacha. Ina dhiaidh sin féin, tá tréithe na ginearáltachta agus na suibiachtúlachta ó nádúr leis an gcineál seo códaithe.

1.5 Cruinneas
Leagtar amach an Suíomh Idirlín mar threoir ginearálta — níl i gceist go bhfuil sé cruinn beacht ar leibhéal árais ná feirme faoi leith.

1.5.1 Taispeántar ionad tuile a tharla cheana agus a bhfuil ábhar mar gheall air ar an Suíomh Idirlín seo, ar mhapaí an tSuímh Idirlín le:—

(a) Flood Region Icon lena léirítear an réimse ar eol é bheith faoi uisce.

OR
(b) Flood Icon (nó Recurring Flood Icon i gcás tuile agus atuile nó tuairisc ar dhá thuile nó níos mó a tharla sa cheantar céanna). An suíomh ginearálta inar thala an tuile a léirítear leis an gcomhartha seo.

1.5.2 Tá de rún ag OOP, i rith na mblianta atá ag teacht, mapaí a chur le chéile agus a thaispeáint ar an Suíomh Idirlín seo ar a léireofar an réimse a thuartar a thiocfadh faoi uisce i gcás tuilte de throime áirithe i gceantair ina bhfuil baol mór ó thuilte.

Tugtar le fios leis na comharthaí a luaitear faoi 1.5.1 go bhfuil tuairisc ar taifead faoi thuile sa cheantar atá faoi chaibidil agus tugtar le fios leis an mapáil a luaitear faoi 1.5.2 na limistéir inar dóigh go dtarlódh tuile ag brath ar chomh trom agus a mheastar an tuile. Ina dhiaidh sin féin, ní móide gur tháinig áras nó feirm faoi leith, atá suite sna ceantair sin nó ina ngaobhar, faoi uisce mar gheall ar chúinsí logánta, e.g. urláir ardaithe, bearta cosanta faoi leith in aghaidh tuilte nó cúiseanna eile den sórt sin.

Fágtar, dá bhrí sin, nach ionann comhartha a bheith ann agus léiriú ar áras nó feirm faoi leith a bheith i mbaol ó thuilte.

2. ÚSÁID AN TSUÍMH IDIRLÍN

2.1 Áisiúlacht
Mar gheall ar chineál an ábhair, tá roinnt de nach féidir a dhéanamh inléite acu siúd a bhfuil deacrachtaí acu leis an amharc e.g. eolas bunaithe ar mhapaí. Is féidir leo siúd a bhfuil deacracht acu leis an ábhar sin cúnamh a iarraidh ar OOP trí ghlaoch ar na huimhreacha teileafóin 1890-213414 nó 01-6476047 le linn na ngnáthuaireanta oifige.

2.1 Cóipcheart
Is féidir ábhar a fhoilsítear ar an suíomh seo, ach amháin ábhar a bhféadfadh gur cuid de mhaoin an tríú páirtí é, a chóipeáil i gcomhad ar an ríomhaire nó a phriontáil. Sa chás go mbíonn ábhar an tríú páirtí á eisiúint chuig daoine eile, ní foláir an foinse (URL san áireamh) agus an stádas cóipchirt a admháil. Ní mór údarás a fháil ó na húinéirí cóipchirt cuí chun ábhar de chuid an tríú páirtí a chur ar fáil in athuair. Mar shampla, tá mapaí an tSuímh Idirlín seo bunaithe ar shonraí de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann agus in úsáid faoi cheadúnas ó Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann. Is mian le hOifig na nOibreacha Poiblí aird a bheith ar chearta úinéirí cóipchirt. Sa chás gur dóigh leat gur fhoilsigh Oifig na nOibreacha Poiblí saothar cóipchirt de do chuid gan cead uait chuige sin, déantar caidreamh leis an Oifig – luaitear na sonraí comhfhreagrais ar Leathanach Baile an tSuímh. Beidh fonn ar Oifig na nOibreacha Poiblí déileáil le haon ghearán a bheadh agat.

2.2 Víorais
Ní fhéadann Oifig na nOibreacha Poiblí ráthaíocht a thabhairt go bhfuil an Suíomh Idirlín seo nó aon Suíomh Idirlín a bhfuil nasc leis saor ó locht agus ba chóir don úsáideoir an tseiceáil chuí a dhéanamh.

3. Polasaí maidir le Sonraí faoin Úsáideoir

3.1 Príobháideacht

Tá aird ag Oifig na nOibreacha Poiblí ar chearta an lucht úsáide agus ní bhailítear, de ghnáth, eolas pearsanta de chineál ar bith. Sa chás go gcuireann úsáideoir eolas pearsanta ar fáil dá dheoin féin agus aiseolas á thabhairt mar gheall ar ábhar an tSuímh Idirlín nó freagra á thabhairt ar cheistiúchán nó suirbhé, is chun críche taighde nó anailíse amháin a úsáidfear na sonraí. I gcás gnáthbhrabhsáil ar an idirlíon, ní léirítear aon eolas pearsanta dúinne, cé go mbíonn eolas staitistice áirithe ar fáil dúinn sholáthraí na seirbhíse idirlín. Tharlódh eolas mar seo a leanas i measc an eolais sin:
  • Seoladh loighiciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat
  • An t-ainm réimse uasleibhéil óna gceanglaíonn tú leis an Idirlíon (mar shampla .ie, .com, .org etc.)
  • Cineál an bhrabhsálaí atá in úsáid agat
  • An dáta agus an t-am ar ceanglaíodh leis an suíomh
  • An Seoladh idirlín a bhí in úsáid chun ceangal leis an suíomh

Baintear úsáid as cuid den eolas sin thuas chun staitistic achoimre a chur i dtoll a chéile lenar féidir líon na gcuairteoirí ar an suíomh a mheas, na leathanaigh is minice a gceanglaítear leo a shonrú agus an suíomh a dhéanamh níos áisiúla don lucht úsáide ar bhealaí éagsúla.

3.2 Fianáin

Is é atá i bhfianán, píosa eolais a chuireann Suíomhanna Idirlín chuig brabhsálaí do ríomhaire nuair a thapaíonn tú eolas ar an suíomh. Cé go bhféadfadh fianáin á n-úsáid leis an suíomh seo , ní úsáidfear iad chun sonraí príobháideacha a stóráil nó chun aon iarracht a dhéanamh úsáideoir a aithint.

3.2 Eolas Pearsanta

D’fhéadfadh go n-iarrfaí ort seoladh ríomhphoist a thabhairt i bhfreagra mar gheall ar chomhfhreagras maidir leis an Suíomh Idirlín seo nó sa chás go n-iarrann tú féin eolas breise. Ní choinneofar taifead mar gheall air sin ach amháin sa chás go roghnaítear teachtaireacht a chur chugainn. Is chun na críche amháin ar cuireadh ar fáil é a úsáidfear é agus ní chuirfear le liosta postála é.

DEARBHÚ AN ÚSÁIDEORA

Léitear go cúramach na ráitis seo a leanas agus na coinníollacha maidir leis na sonraí a úsáid. Tugtar le fios, trí leanacht ar aghaidh agus sonraí a bhreathnú agus a aimsiú trí chliceáil ar an gcnaipe aontaithe, go n-aontaítear agus go nglactar gan choinníoll leis na ráitis agus na coinníollacha ar fad.

Tá na nótaí agus na fógraí rabhaidh ar fad thuas maidir le foinse, iontaofacht agus úsáid na sonraí atá ar fáil ar an Suíomh Idirlín seo léite ina n-iomláine agam, tuigim iad agus aontaím leo.

Aontaím go bhfuil de cheart iomlán ag Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn athphróiseáil agus leasú a dhéanamh ar na sonraí atá ar fáil ar an Suíomh Idirlín seo, cur leo nó baint uathu, de réir mar a mheastar gur gá agus nach measfaidh mise aon Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn a theacht faoi dhliteanas ar bhealach ar bith mar gheall ar dhamáiste nó caillteantas a tharlódh de bharr ghníomhartha dá leithéid.

Is ar bhealach cuí den fhreagracht agus de réir na nótaí, fógraí rabhaidh agus coinníollacha thuas a úsáidfidh mé sonraí ar bith atá ar fáil ar an Suíomh Idirlín seo.

Tuigim nach ráthaíonn Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn cruinneas sonraí ar bith atá ar fáil ar an Suíomh Idirlín seo, nó aon suíomh idirlín a bhfuil nasc leo ó na leathanaigh seo agus tá de fhreagracht orm féin sonraí ar bith a úsáidtear a dheimhniú go neamhspleách agus modhanna deimhniú caighdeáin a oibriú orthu d’fhonn cinntiú go bhfuil siad oiriúnach le cur in úsáid.

Tuigim anuas air sin nach dtiocfaidh Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn faoi dhliteanas ar bith i mo leithse maidir le haon chaillteanas nó damáiste a d’éireodh de bharr úsáid de mo chuid as an Suíomh Idirlín seo nó brath agam air.

Ní chuirfidh mé sonraí ar bith ón Suíomh Idirlín seo ar aghaidh chuig aon tríú páirtí gan a chinntiú go bhfuil an páirtí sin ar an eolas go hiomlán maidir leis na nótaí, gach fógra rabhaidh agus na coinníollacha maidir lena úsáid.

Glacaim freagracht iomlán orm féin maidir le húsáid as aon chuid de na sonraí atá ar fáil ar an Suíomh Idirlín seo a íoslódáilim, a léighim, a mbainim ciall nó tuiscint as nó a úsáidim ar aon bhealach, nó a chuirimse ar aghaidh chuig an tríú páirtí, agus ní mheasfaidh mé ar bhealach ar bith go dtiocfadh Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí faoi dhliteanas maidir le haon damáiste nó caillteanas, cibé bealach a dtarlódh, a d’éireodh de bhun na sonraí seo a úsáid nó tuiscint a bhaint astu.An aontaíonn tú leis na ráitis ar fad agus na coinníollacha ar fad thuas maidir leis an suíomh a úsáid?