Baile | Gradaim | Buneolas faoin Suíomh | Ceisteanna Coitianta | Nuacht | Cead Cainte
 

Buneolas faoin Suíomh

Réamhrá

Tuile Tar éis tuilte troma i gceantracha go leor ar fud na hÉireann i mí Deireadh Fómhair agus mí na Samhna 2002, chuir an tAire Stáit sa Roinn Airgeadais ar a bhfuil cúram maidir le hOifig na nOibreacha Poiblí, an tUasal Tom Parlon, T.D., tús le hathbhreithniú ar an mbeartas náisiúnta mar gheall ar thuilte. I rith na bliana 2003, bhí cruinnithe ag an Meitheal Athbhreithnithe le háisínteachtaí agus grúpaí agus rinneadh aighneacht leis trí phróiseas comhairliúcháin poiblí d'fhonn eolas a thiomsú. Bhí béim le linn an athbhreithnithe ar ról agus cúram gach partí leasmhar a leagan síos go soiléir agus polasaí den éifeacht a leagan amach don bhainistíocht mar gheall ar an mbaol ó thuilte san am atá i ndán. D'aontaigh an Rialtas mar gheall ar Thuarascáil Deireadh an Mheitheal Athbhreithnithe maidir leis an mBaol ó Thuilte agus foilsíodh í i mí Meán Fómhair 2004. Leagadh amach bonn comhairle sa Tuarascáil maidir le beartas, cúrsaí eagrúcháin agus an stiúir a bheadh faoin obair d'fhonn beart uileghabhálach den éifeacht ón Stát mar gheall ar gach cás bagartha a mbeifí ina bhaol de bharr tuilte san am atá ag teacht. Leagadh de chúram ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) dul i dtús cadhnaíochta maidir leis an na bearta comhairle a thabhairt i gcrích. Ba bheart mórthábhachtach de chuid an Pholasaí maidir le Tuilte go dtabharfaí Clár Oibre Mapála Náisiúnta faoin mBaol ó Thuilte chun críche agus go bhfoilseofaí toradh an tsaothair ar an idirlíon agus an t-eolas ar fad ar fáil a bheadh mar bhonn eolais arís le próisis phleanála agus forbartha san am atá romhainn. Seoladh an suíomh idirlín don Mhapáil maidir leis an mBaol ó Thuilte i mí Deireadh Fómhair 2006.


Mapaí Baol Tuilte

Úsáidtear mapaí faoin mbaol ó thuilte chun réimsí talún nó foirgníochta a shonrú a tháinig faoi thuilte tráth a caitheadh nó a meastar go mbeadh baol ann go dtarlódh tuilte iontu anois. Tá mapaí den sórt seo tugtha chun cinn agus i gcrích go forleathan ar fud na hEorpa agus i dtíortha ar fud an domhain. Mapaí Tuairisce agus Mapaí Tuartha an dá chineál is tábhachtaí de na mapaí faoin mbaol ó thuilte. Tugtar sainmhíniú mar seo a leanas ar an dá chineál siúd:

Tá OOP ag cur mapaí tuartha mar gheall ar thuilte ar fud na tíre ar fáil de réir réimsí abhantracha faoi chéim a dó den Chlár Oibre Mapála maidir leis an mBaol ó Thuilte. Táthar ag súil le toradh na hoibre maidir leis an gcéad réimse a chur ar fáil ar an suíomh idirlín www.floodmaps.ie i rith na bliana 2008, agus réimsí eile den tír a chur ar fáil i ndiaidh a chéile ó shin amach go dtí an bhliain 2013.

Eolas faoi Thuilte a Tharla

Le fonn na mapaí tuairisce baoil tuilte a chur le chéile, chuir Oifig na nOibreacha Poiblí ESBI Computing (www.esbic.ie) ar coimisiún sa bhliain 2004 le tabhairt faoi bhailiú na sonraí ionas go dtiomsófaí oiread eolais agus ab fhéidir mar gheall ar thuilte ar fud na tíre ó gach eagraíocht a dtarlódh an t-eolas sin acu. Chuathas i gcomhairle le líon is airde ná 50 eagraíocht pairtí leasmhar éagsúil, ina measc Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla, eagraíochtaí náisiúnta, comhlachtaí árachais agus daoine den phobal agus cuireadh réimse eolais ar fáil mar gheall ar thuilte a tharla san am atá caite. Bhí tuairiscí innealtóra, litreacha, ailt, miontuairiscí cruinnithe, grianghrafanna, cuntais fianaise agus cáipéisí ar an ábhar sin.

Rinneadh an t-eolas ar fad a tiomsaíodh mar gheall ar thuilte a chur i gcatalóg, a athbhreithniú, a rangú agus a chur ar fáil i bhfoirm dhigiteach in aon chnuasach amháin, an Cartlann Náisiúnta Sonraí faoi Thuilte.

Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte

Cuireadh mapaí tuairisce faoi thuilte i dtoll a chéile d’fhonn an suíomh inar tharla gach tuile a luaitear sa Chartlann Sonraí faoi Thuilte agus na tuilte a cheangal leis an eolas i dtuairiscí de gach cineál lena dtugtar cur síos orthu. Luaitear eolas breise mapála, mar shampla mapaí buneolais de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann, aibhneacha, stáisiúin tomhsaireachta hidriméadracha, ceantair draenála agus réimsí talún a mbíonn buntáiste acu as scéimeanna draenála, chomh maith d’fhonn eolas comhthéacs a thabhairt.

Léirítear na mapaí faoi thuilte ar an leathanach idirlín www.floodmaps.ie chomh maith le uirlisí agus roghanna a chur ar fáil ar an leathanach lenar féidir cuardach a dhéanamh agus eolas mar gheall ar thuilte faoi leith a chur ar taispeáint

Léirítear suíomh na dtuilte le siombail phointí ( TuileTuile is Atuile ) nó, sa chás go bhfuil forleithead tuile ar eolas, le siombail achair ( Mapa faoi Réigiún ). Liostaítear gach eolas atá ar fáil mar gheall ar thuile, mar shampla, grianghrafanna, tuairiscí, ábhar físeáin, cartlanna nuachtáin, mar naisc agus is féidir iad sin a bhreathnú ar an scáileán nó a chóipeáil ar an ríomhaire.

Mapa Tuilte
ar ais ag an leathanach baile